Wat wordt er bedoeld met ESG-criteria?

  • Ecologisch: een belegging in een economische activiteit die bijdraagt aan het bereiken van milieudoelstellingen (bv. hernieuwbare energie, vermindering broeikasgasemissies, …).
  • Sociaal: een belegging in een economische activiteit die bijdraagt aan de verwezenlijking van een sociale doelstelling (bv. geen discriminatie, geen schending van de mensenrechten, …)
  • Governance: een belegging in een economische activiteit die geen afbreuk doet aan ‘goed bestuur’ (bv. geen corruptie, …)